منابع

دار ابن خلدون برای ترجمه و ترجمه در تولید رسانه دوره از مارس سال 2001 به مارس 2002 موافقت نامه اردن با کشورهای جهان است

دار ابن خلدون برای ترجمه و تولید رسانه ای آماده ارائه خدمات ترجمه برای شرکت ها و افراد.

مشتریان ما:

 • اعمال ها
 • دفاتر خدمات دانش آموزان
 • وکلا
 • هتل ها
 • بیمارستان ها
 • شرکت های ساختمانی
 • شرکت فنی و مهندسی
 • بانک ها
 • موسسات
 • بخش دولت
 • متقاضیان مهاجرت و دفاتر
 • شرکت های بیمه

Trusted By