دربارهما

ما خوشحال به ارائه خدمات ترجمه زیرهستیم

ترجمه قوانین، اسناد و قراردادها، شرکت اساسنامه، کاتالوگ ، مشخصات ، عملیات و کتابچه های راهنمای تعمیر و نگهداری ، فیلم و مستند، کتاب ، تحقیق و پژوهش برای دانشجویان فارغ التحصیل.
ترجمه معتبر از عربی به انگلیسی و بالعکس ترجمه تمام زبان ها، ترجمه اسناد مهاجرت از جمله گواهی تولد، کتاب های خانواده، کردار ثبت نام زمین، بیمه نامه ها ، برنامه ، فاکتورها ، وکالتنامه، گواهینامه رانندگی، واژه پردازی، استفاده از برنامه های کامپیوتری، ورد، دسترسی، اکسل، گرافیکطراحی کنند.

Trusted By